Điện thoại - Fax

0292 3918 550 - 02923 918 551

Email

info@erpmekong.vn

Hotline

0939 166 888

Đăng ký gửi yêu cầu

Gửi yêu cầu tư vấn, demo, nhận báo giá

STT
CHỨC NĂNG
EXPRESS
EXPRESS PRO
1
Kế toán tiền mặt.
2
Kế toán ngân hàng, tiền vay.
3
Kế toán công nợ phải thu.
4
Kế toán công nợ phải trả.
5
Kế toán TSCĐ.
6
Kế toán XDCB.
7
Kế hoạch ngân sách
8
Dự báo dòng tiền
9
Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
10
Dashboard điều hành &gửi báo cáo tự động
11
Báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
12
Báo cáo hợp nhất số liệu đa công ty dạng cộng ngang (cộng gộp)

TOP

0939166888